پـــــــــاتـــــوقـــــــ من و مــــــا

مخلوطی از عشق.....

آپلود عکس

اونی که دستش دور گردن شماست


قلادش دست ما بود


خوب پارس نکرد، ولش کردیم


آره عزیزم...

تاريخ جمعه هشتم دی 1391سـاعت 1:41 نويسنده Tak par▲
яima